INDAS GROUP

Automatizacija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u 5 naselja (Gavar, Martuni, Vardenis, Dilijan i Jermuk) u okolini jezera Arpa Sevan, Jermenija

Izazovi/problemi

 • potrebe korisnika da poboljša kvalitet vode u jezeru Sevan, najvećem slatkovodnom jezeru na Kavkazu, akoje se nalazi na nadmorskoj visini od 1900 metara, i na taj način obezbedi čistu vodu za sve korisnike koji se iz njega snabdevaju
 • implementacija sistema upravljanja i nadzora tehološkom opremom za mehanički tretman otpadnih voda koji je u potpunosti u skladu tehnološkim zahtevima i sa preporukama proizvođača tehnološke opreme (HUBER)
 • potreba da upravljački sistem bude siguran, pouzdan, dugotrajan, jednostavan za rad i da omogući lako izmenu parametara rada postrojenja

Rešenje

 • projektovanje sistema elektromotornog razvoda i automatskog upravljanja za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda posebno vodeći računa o tehnološkim zahtevima, zonama ugroženim eksplozivnim gasovima i razmeštaju opreme s obzirom na mesto pojave agresivnih gasova
 • sistem je baziran na programibilnim logičkim kontrolerima proizvođača SIEMENS, S7 tip, ET200 i SIEMENS WINCC SCADA sitemskom softveru
 • izrada ormana elektromotornih pogona (MCC) i upravljanja (PLC)
 • izrada aplikativnog PLC i SCADA softvera striktno u skladu sa preporukama proizvođača opreme i potrebama korisnika
 • puštanje sistema u rad na svih 5 lokacija

Benefiti

 • smanjenje nivoa zagađenja jezera Sevan izdvajanjem menahičkih nečistoća, peska, masti i ulja
 • obezbeđenje pouzdanog i sigurnog rada postrojenja
 • obezbeđenje jednostavnog upravljanja i praćenja rada postrojenja
 • merenje protoka otpadnih voda koje se iz postrojenja ispuštaju u jezero