INDAS GROUP

Javno komunalno preduzeće Vodovod i Kanalizacija Beograd izgradnja postrojenja linija za kontrolisanje i servisiranje vodomera – Baždarnica Severni Bulevar 3

Izazovi/problemi

 • Zastarelost opreme za baždarenje i servisiranje vodomera
 • Nemogućnost ispunjavanja potrebnih kapciteta kontorlisanja i servisiranja koje zahteva tržište
 • Nemogućnost ispitivanja vodomera u klasi C
 • Potreba za uspostavljanjam kompletnog procesa servisiranja i kalibrisanja koji je neophodan kako bi vodomeri bili ispitani u skladu sa najvišim standarima
 • Neponovljivost ispitnih tačaka kojim se ispitiju vodomeri
 • Arhiviranje rezultata
 • Podizanje usluge krajnjim korisnicima
 • Ekološki problem zbog odlaganja otpada dotrajalih vodomera koji nisu u mogućnosti da se repariraju

Rešenje

 • Projektovanje hidro mašinke, elektro kao i merno regulacione opreme na osnovu usaglašenosti sa standardima kao i korisnickim zahtevima
 • Projektovanje procesa servisiranja i kalibrisanja neophodan za logističan sistem servisiranja i kalibrisanja vodomera počev od zaprimanja vodomera, pravljenje dokumentacije za svaki vodomer posebno, peskiranja, posebnog sistema pranja, obrade kućišta i mehanizama, servisiranja, kalibrisanja, ispitivanja, blombiranja i magacinskog skladištenja spremnog za isporuku
 • Instalacija pumpne stanice sa osam frekvento regulisanim pumpama. Pumpe proizvodjača Vogel i frekventnih regulatora proizvodjača Danfoss.
 • Instalacija kompresorske stanice Atlas Copco sa kompletnom pneumatskom instalacijom
 • Instalacija četiri merno regulacione linije za ispitivanje vodomera od DN15 do DN200 po najsavremenijim tehnologijama i najvišim evropskim standardima
 • Instalacija SIEMENS merača protoka, i SAMSON regulacionih ventila za precizno podešavanje zahtevanih parametara
 • Izrada PLC , HMI, PC kao i Hand Held softvera primenom SIEMENS aplikacija

Benefiti

 • Moderninizacija sistema servisiranja i kalibrisanja vodomera po najvišim standardima
 • Veliko povećanje kapaciteta servisiranih i ispitanih vodomera
 • Mogućnost ispitivanja vodomera dimenzija od DN15 do DN200 a sve po standardima propisanim zakonima RS Srbije za klasu C
 • Preciznost i tačnost merenja u granicama dozvoljene greške
 • Veoma brz proces od zaprimanja vodomera do njegove obrade pa do isporuke
 • Postavljanje temelja za nova proširenja sistema u skladu sa novim EU direktivama