INDAS GROUP

JP Vodovod i kanalizacija Skopje: Instalacija sistema automatskog urpavljanja radom pumpnih stanice za punjenje rezervoara

Izazovi/problemi

 • Potreba korisnika da smanji troškove potrošnje električne energije
 • Potreba za optimizacijom ljudskih resursa u službi održavanja
 • Povećanje broja i vremena trajanja neplaniranih zastoja
 • Povećani troškovi održavanja

Rešenje

 • Izrada elektro projekta elektromotornih pogona, sistema upravljanja, merenja i komunikacije
 • Instalacija novog ormana elektromotornih pogona sa frekventnim regulatorima i soft starterima
 • Instalacija novih upravljačkih ormana sa PLC kontrolerom i operatorskim touch panelom i komunikacionom opremom
 • Instalacija opreme za merenje i detekciju pritiska i nivoa
 • Implementacija optimizovanog upravljačkog algoritma koji vrši izračunavanje potrebnog kapaciteta pumpne stanice tako da se zadovolje potrebe za potrošnjom vode

Benefiti

 • Uštede električne energije 14,8%-21,9% smanjenjem linijskih gubitaka koji nastaju zbog povećanog pada pritiska na potisnom cevovodu pri povećanim protocima
 • Smanjenje troškova angažovane snage i optimizacija odnosa utroška električne energije u višoj i nižoj tarifi,
 • Lagano pokretanje/zaustavljanje pumpi i eliminacija električnih, mehaničkih i hidrauličkih udara u sistemu
 • Automatska kompenzacija pojava dnevnih i sezonskih neravnomernosti u potrošnji
 • Postiže se neophodna izmenljivost vode u rezervoaru
 • Povećanje kvaliteta vodosnabdevanja jer je rezervoar pun kada je to najpotrebnije
 • Potiskivanje ovde se ne prekida bez većih poremećaja u dopremi vode do pumpne stanice
 • Eliminacija uticaja rada pumpi i pumpne stanice na ostale potrošače u sistemu
 • Smanjenje troškova eksploatacije i održavanja