INDAS GROUP

Vodokanal Sankt Petersburg: Automatizacija postrojenja za tretman vode

Izazovi/problemi

 • Potreba za povećanjem kapaciteta za preradu vode i potražnja za pitkom vodom
 • Potreba za poboljšanjem kvaliteta prerađene vode
 • Smanjenje troškova održavanja

Rešenje

 • Izrada aplikativnog softvera redundantnih master PLC-a, S7-417H
 • Izrada aplikativnog softvera za 49 PLC-a S7-200 i S7-300
 • Izrada aplikativnog softvera redundantnih SCADA servera iFIX4.5
 • Izrada aplikativnog softvera za 3 SCADA radne stanice sa Video Wall-om za efikasnije praćenje procesa
 • Konfiguracija redundantne procesne baze podataka Proficy Historian
 • Konfiguracija Web servera Proficy Portal, za potrebe pristupa nadzornom sistemu sa udaljenih lokacija

Benefiti

 • Povećanje kapaciteta proizvodnje i distribucije vode
 • Potpuni uvid u stanje tehnološke opreme što blagovremeno pruža potrebne informacije i uvid službama održavanja o eventualnoj potrebi intervencija na sistemu
 • Savremen sistem bilansiranja koji pruža uvid u količinu prerađene vode, sopstvene potrošnje, potrošnju hemikalija, doziranog ozona, prečišćene vode od pranja i obrađenog mulja
 • Potpuno automatizovan proces prerade vode bez potrebe za intervencijama operatera uz mogućnost izmene procesnih parametara, analizu stanja procesa i fleksibilno izveštavanje
 • Eliminisanje uticaja ljudskog faktora u procesu proizvodnje i distribucije vode
 • Povećanje kvaliteta vodosnabdevanja i stvaranje mogućnosti za unapređenje i optimizacije
 • Implementirana sigurnosna politika koja pruža mogućnost da se u svakom trenutku utvrdi redosled preduzetih aktivnosti i operacija u proizvodnom procesu
 • Parametri kapaciteta i kvaliteta vode na izlazu bloka K-6 daleko iznad parametara zahtevanih projektnim zadatkom